Ienakters 05-06

 
Toanielferieing Halbertsma Wergea

 

Nei inkele jierren gjin ienakters spyle te hawwe, sil dit jier de tried wer oppakt wurde.

Op 25 en 26 novimber sille op de boppenseal fan Café Lands Welvaren trye ienakters opfiert wurde.


Klik hjir foar de foto's fan decorbou, repetysjes en de útfiering.

1. Der hinget in man oan'e lampe yn'e keuken

(Don Duyns, 1995)
oersetting: Tryntsje van der Zee (2005)

Spilers:
Bauke van der Veen
Marit Bamboe
Renske Hoekstra
Martijn Schutter

Regie:
Antine Zijlstra

2. De Brief

Spilers:
Baukje van Wieren
Aaltsje Meinderts

Regie:
Coba Sinnema
Liefke Sinnema

3. Happy Birthday Jelly

(Paul Meijer)
oersetting fan Jan v.d. Hoek / bewurke troch F. van Houten

Spiler:
Regina Veenstra

Regie:
Froukje van Houten